Performances

Artists: Biba Singh, Kadam Verma, Jeet Kaur, Inderjit London, Luv Randhawa, Kamal Chopra, Ravneet Kaur, Balbir Bhujhangy, Japjit Kaur, Nandini Jayakumar, Deepest Shabz Band, Mariam Kajol, Ruby Akhtar, Emily Marina, Anita N. Rosas, Jodi Dancers, Tariq Khan, Dance Bhangra, Pally Matharu, Alesia Violin, Vinay Bangar, Jin & Seetal, Bhangra Smash Up, Haripa Dancers

Hosted by: Chandni Kahn