Performances

Artists: Biba Singh, Kadam Verma, Anita Lerche, Kamal Chopra, Inderjit London, Japjit Kaur, Balbir Bhujhangy, Ruby Akhtar, Tariq Khan, Pally Matharu, Emily Marina, Jeet Kaur, Vinay Bangar, Alesia Violin, Jin & Seetal, Khushi Kaur, Bhangra Smash Up, Haripa Dancers

Hosted by: Chandni Kahn